Roberto Moreira

Prefeitura de Fortaleza inaugura posto de saúde no Mondubim